Kategorie uprawnień UDT

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, niektóre z urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Oznacza to, że osoba je obsługująca, musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jedną z trzech jednostek dozoru technicznego.

Powyższe rozporządzenie określa które z urządzeń wymagają uprawnień, i na jaki okres są one przyznawane. Poniżej przedstawiamy listę wszystkich urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego i uprawnienia, jakie można zdobyć.

1. Wciągarki i wciągniki (kurs operatora wciągników i wciągarek)

 • Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia ważne 10 lat
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia ważne 5 lat

2. Suwnice (kurs na suwnice)

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia ważne 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia ważne 5 lat

3. Żurawie (kurs na żurawia)

 • Żurawie stacjonarne ważne 10 lat
 • Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) ważne 10 lat
 •  Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) ważne 5 lat
 • Żurawie szynowe ważne 5 lat
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybko montujących oraz szynowych) ważne  5 lat
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych ważne –5 lat
 • Żurawie pokładowe ważne – 5 lat
 • Żurawie pływające (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych) ważne – 5 lat

4. Układnice ważne 10 lat (kurs na operatora układnic magazynowych)

 • Wyciągi towarowe ważne 10 lat
 • Wyciągi statków ważne 10 lat
 • Podesty ruchome
 • Podesty ruchome stacjonarne ważne 10 lat
 • Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych) – ważne 10 lat
 • Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych) – ważne 10 lat
 • Podesty ruchome przejezdne ważne 5 lat
 • Podesty na pojazdach kolejowych ważne 10 lat

8. Wózki jezdniowe podnośnikowe (kurs na wózki widłowe)

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) ważne – 5 lat
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – ważne 10 lat

9. Dźwigi (kurs na dźwig)

 • Dźwigi budowlane (uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych) ważne 10 lat
 • Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny) ważne 10 lat

10. Dźwignice linotorowe ważne 10 lat

11. Urządzenia do manipulacji kontenerami Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych ważne 10 lat

12. Układarki do układania torów ważne 10 lat

13. Koleje linowe

 • Towarowe koleje linowe ważne 5 lat
 • Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi ważne 5 lat
 • Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi ważne 5 lat
 • Osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi ważne 5 lat
 • Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe 5-Osobowe koleje linowo-terenowe ważne 5 lat

14. Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno- -sportowych

 • Dla narciarzy przemieszczanych po śniegu gruncie stałym z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny, podporowe lub bezpodporowe, sterowane z peronu lub z maszynowni ważne 5 lat
 • Wielopodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym ważne 5 lat
 • Dwupodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny o ruchu rewersyjnym, lub okrężnym ważne 5 lat
 • Wyciągi pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych / wyciągi saneczkowe wraz z infrastrukturą toru zjazdowego ważne 5 lat

15. Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych (kurs na zwyżki)

 • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich ważne 10 lat
 • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych ważne 10 lat

16. Zbiorniki przenośne Napełnianie zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3 ważne 10 lat

17. Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych

 • Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy: ……. wg ADR / RID / ADN ważne 5 lat
 • Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klas: ………… wg ADR / RID / ADN ważne 5 lat
 • Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG ważne 5 lat

18. Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne

 • Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone ważne 10 lat
 • Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne ważne 10 lat

19. Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach

 • Napełnianie zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej ważne 10 lat
 • Napełnianie zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej ważne 10 lat
 • Napełnianie zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej ważne 10 lat
 • Napełnianie zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej ważne 10 lat

20. Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3 , przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej ważne 5 lat

21. Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach ważne 10 lat

22. Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych

 • Wyładowarki wagonów ważne 10 lat
 • Wyładowarki okrętowe ważne 10 lat
 • Wywrotnice wagonów ważne 10 lat
 • Ładowarki, w tym okrętowe ważne 10 lat
 • Zwałowarki ważne 10 lat
 • Zwałowarko-ładowarki ważne 10 lat
 • Przenośniki taśmowe podwieszone ważne 10 lat
 • Podajniki ważne 10 lat
 • Przenośniki ważne 10 lat
 • Wyciągi skipowe ważne 10 lat
 • Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych ważne 10 lat
 • Zwałowarko-ładowarki i podajniki ważne 10 lat

23. Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemu

 • Przenośne zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych i jednostek pływających oraz wozów bojowych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ich napełniania
 • Urządzenia do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego ważne 10 lat
 • Polowe rurociągi do transportu paliw płynnych ważne 10 lat
 • Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych 10 Mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet ważne 10 lat
 • Mechaniczne urządzenia załadowcze torped ważne 10 lat
 • Urządzenia treningowe do skoków spadochronowych ważne 10 lat
 • Wciągarki wykorzystywane do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowane na statkach powietrznych, jednostkach pływających, wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ważne 10 lat

Może Cię również zainteresować nieco inna tematyka np. transport bliski – do czego konkretnie odnosi się ten termin? Na naszym blogu wyjaśniamy co i jak!

Podobne wpisy