Jakie urządzenia podlegają UDT?

W Polsce niektóre z urządzeń technicznych podlegają dozorowi technicznemu, na mocy ustawy O DOZORZE TECHNICZNYM z 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321) z późniejszymi zmianami z 1 stycznia 2019 roku (Dz.U. 2018 poz. 2518). Oczywiście w samej ustawie nie znajdziemy informacji o urządzeniach, które konkretnie będą podlegać jej działaniu a jedynie ogólne informacje w Art. 5.1.

Urząd Dozoru Technicznego – za jakie urządzenia odpowiada?

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym produkcji materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji. Więcej konkretów możemy znaleźć dopiero w rozporządzeniu ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jest to akt wykonawczy do ustawy i to w nim należy szukać szczegółowych informacji o urządzeniach podlegających UDT.

W pierwszej kolejności musimy rozdzielić od siebie dwa rodzaje urządzeń, czyli UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego) oraz Urządzenia Ciśnieniowe.

Do urządzeń UTB zaliczane są:

 • wciągarki i wciągniki,
 • suwnice,
 • żurawie,
 • układnice,
 • dźwigniki (podnośniki) – w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i
 • dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,
 • wyciągi towarowe,
 • wyciągi statków,
 • podesty ruchome,
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia;
 • dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe;
 • dźwignice linotorowe;
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych;
 • urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych;
 • urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych rozładowczych,
 • układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
 • przeciągarki pojazdów szynowych,
 • wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.

 Urządzenia ciśnieniowe to:

 • urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:
 • kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,
 • szybkowary ciśnieniowe,
 • kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego,
 • zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • zbiorniki przenośne – zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem – o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy, lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów,
 • zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach,
 • zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
 • wytwornice acetylenu, stałe i przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej między węglikiem wapnia a wodą oraz zasobniki węglika wapnia, zbiorniki acetylenu, przeznaczone do magazynowania, schładzania i osuszania, i rurociągi technologiczne acetylenu wraz z osprzętem, przeznaczone do transportu acetylenu w obrębie instalacji, niezależnie od średnicy nominalnej DN,
 • rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem,
 • rurociągi przesyłowe i technologiczne, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do: gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara i  cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów;
 • zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1000 dm3;
  zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej;
 • duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w przepisach odrębnych;
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Jak widać, urządzeń podlegających dozorowi technicznemu jest naprawdę dużo i niestety wielu użytkowników nie jest nawet świadoma, że posiadane urządzenie podlega ustawie o dozorze technicznym i jego eksploatacja wymaga dopuszczenia eksploatacji. Użytkowanie ich bez takowej jest zagrożone grzywną lub ograniczeniem wolności.

Skoro mowa o urządzeniach, to czy naklejka UDT jest obowiązkowa, czy grozi za jej brak kara? Przeczytaj kolejny artykuł i dowiedz się, o co powinieneś zadbać!

Jeśli i Ty korzystasz w swojej pracy z różnorodnych maszyn i chcesz, aby Twoi pracownicy potrafili w pełni profesjonalnie i bezpiecznie nimi operować – koniecznie zajrzyj do naszej oferty szkoleniowej, w której znajdziesz m.in.: kurs na wózki widłowe, kurs na dźwig oraz kurs na suwnice.

Podobne wpisy