Osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy, zarejestrowana w Urzędzie Pracy, może skorzystać z dofinansowań na szkolenia grupowe bądź indywidualne. Te pierwsze są organizowane przez Urząd Pracy i to on prowadzi rekrutację, przeprowadzając je cyklicznie wraz z współpracującymi z danym Urzędem ośrodkami szkoleniowymi.

Natomiast szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej. Jest to instrument pozwalający osobie bezrobotnej wybrać szkolenie, które chciałby odbyć, a urząd może sfinansować koszty tego szkolenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Celem wsparcia jest zwiększenie szansy na zatrudnienie i dłuższe utrzymanie pracy zarobkowej przez szkolenia dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, dlatego wnioskujący powinien wybrać szkolenie, które pomoże Mu w zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Więcej o szkoleniach z urzędu pracy na platformie Youtube.