Monter izolacji przemysłowych: egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

Wykwalifikowana kadra Centrum Szkolenia Zawodowego wchodzi w skład Komisji Egzaminacyjnych Izby Rzemieślniczej, w związku z czym naszym ośrodku szkoleniowo-egzaminacyjnym regularnie odbywają się egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w zawodzie monter izolacji przemysłowych. Jest to możliwe dzięki stworzeniu dostosowanego do potrzeb przeprowadzenia egzaminu praktycznego warsztatu. Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika bądź mistrza, nazwany odpowiednio egzaminem czeladniczym i mistrzowskim, jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego – w tym przypadku montera izolacji przemysłowych – zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych.

Przebieg egzaminu czeladniczego/mistrzowskiego

 

I etap: praktyczny

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w naszym ośrodku szkoleniowym i trwa nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

II etap: teoretyczny

Ten etap podzielony jest na część pisemną i ustną.

 

Egzamin pisemny składa się z zadań weryfikujących znajomość wiadomości i umiejętności z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • BHP,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • podstaw ochrony środowiska,
 • podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Egzamin ustny polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

 

Wynik egzaminu:

Uzyskanie z obu etapów egzaminu ocen co najmniej dopuszczających jest warunkiem zdania egzaminu. Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego oraz jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

 

Warunki przystąpienia do egzaminu czeladniczego:

 

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić zarówno osoba pełnoletnia, jak i uczeń – (pracownik młodociany) jeśli spełni jeden z następujących warunków:

 • ukończenie nauki zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w instytucji zewnętrznej;
 • posiada świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskanie umiejętności zawodowych w zawodzie montera izolacji przemysłowych poza szkołą;
 • okazanie świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
 • okazanie świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • okazanie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 • posiadanie tytuł zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zadaje egzamin oraz, po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

 

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa:

 

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania; kliknij tutaj),
 • dokumenty potwierdzające odbycie praktycznej nauki zawodu,
 • dokumenty potwierdzające odbycie teoretycznej nauki zawodu,
 • jedną fotografię.

 

Warunki przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego:

 

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
 • posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa:

 

 • do egzaminu (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania; kliknij tutaj)
 • dokumenty potwierdzające odbycie praktycznej nauki zawodu
 • dokumenty potwierdzające odbycie teoretycznej nauki zawodu
 • jedną fotografię

 

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego składa:

 

 • wniosek o dopuszczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w warunkach przystąpienia do egzaminu,
 • jedną fotografię.


Dokumenty do pobrania:

 

 • formularz zgłoszeniowy (klient indywidualny) 
 • formularz zgłoszeniowy (firma)
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
 • regulamin

 

Dokumenty dostępne w zakładce: Dokumenty do pobrania, przejdź...

Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki,
jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy aby go osiągnąć
Separator sentencja
Bruce Lee

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.