Egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie: blacharz izolacji przemysłowych

Ukończyłeś kurs na blacharza izolacji przemysłowych i chcesz rozpocząć pracę w tym zawodzie? Zanim zaczniesz rozglądać się za nową pracą, możesz przystąpić do egzaminu, który odbywa się w naszym Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach.

EGZAMIN BLACHARZ IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH – DLA KOGO?

Egzamin kwalifikacyjny na poziomie czeladnika bądź mistrza, nazwany odpowiednio egzaminem czeladniczym i mistrzowskim, jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności w zawodzie: blacharz izolacji przemysłowych. Aby móc przystąpić do jednego z w/w egzaminów należy spełnić określone warunki.

Warunki przystąpienia do egzaminu czeladniczego:

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić zarówno osoba pełnoletnia, jak i uczeń – (pracownik młodociany) jeśli spełni jeden z następujących warunków:

 • ukończenie nauki zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w instytucji zewnętrznej;
 • posiada świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskanie umiejętności zawodowych w zawodzie montera izolacji przemysłowych poza szkołą;
 • okazanie świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
 • okazanie świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • okazanie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 • posiadanie tytuł zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zadaje egzamin oraz, po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Warunki przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego:

Według Izby Rzemieślniczej egzamin na blacharza izolacji przemysłowych na poziomie mistrzowskim przeznaczony jest dla osoby, która:

 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
 • posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu (czeladniczego lub mistrzowskiego),
 • potwierdzenie odbycia praktycznej nauki zawodu (egzamin czeladniczy)
 • potwierdzenie odbycia teoretycznej nauki zawodu (egzamin mistrzowski)
 • kopie dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków przystąpienia do egzaminu (egzamin mistrzowski)
 • jedno zdjęcie (dot. egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego)

Przebieg egzaminu czeladniczego/ mistrzowskiego:

I etap: praktyczny

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w naszym ośrodku szkoleniowym i trwa nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

II etap: teoretyczny

Ten etap podzielony jest na część pisemną i ustną:

a)egzamin pisemny składa się z zadań weryfikujących znajomość wiadomości i umiejętności z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • BHP,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • podstaw ochrony środowiska,
 • podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
 1. b) egzamin ustny polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Wynik egzaminu:

Uzyskanie z obu etapów egzaminu ocen co najmniej dopuszczających jest warunkiem zdania egzaminu. Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego oraz jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

Dokumenty do pobrania